AY 2024-25

Bhadra Tendulkar
Pranav Jori

Secretary

Aashrit Ram
Aditya Kanagalekar

Overall Coordinator

Rishi Srinivasana
Divyam Jain

Consulting Head

Arush Gupta
Jahnavi Kumar

Analytics Head

Abhishek Singh
Yash Gupta

Strategy Storm Convenor & Outreach Head

Shivam Roy
Sai Ejagar

Design Head

Navin Patwari
Ashutosh Balasubramanium

Projects Head

Navin Patwari
Vishal Choudhary

ML Head